Algemene voorwaarden 

 

Beste leerlingen en ouderlijk gezag. Hieronder staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door de Rijschool en de leerling. Deze zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn aangegaan met Rijschool Peter van Wijk. Daarom staan hier de algemene voorwaarden om de rijlessen zo goed mogelijk te laten verlopen. Zij zijn van toepassing op Rijschool Peter van Wijk, verder genoemd De Rijschool.

 

Art.1 Verplichtingen Rijschool:

1.1 De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig WRM-bevoegdheidspas rijinstructeur. (Wet Rijonderricht                Motorrijtuigen).

1.2 De rijles staat volledig in het teken van de leerling en het lesgeven.

1.3 De rijschool zorgt ervoor dat de leerling een passende rijopleiding aangeboden wordt.

1.4 De rijinstructeur zorgt ervoor dat de leerling zo goed als mogelijk wordt opgeleid tot het CBR/ BNOR examenniveau.

1.5 Mocht de rijles of de rijlessen niet door kunnen doorgaan door ziekte van rijinstructeur dan kan de leerling geen aanspraak maken op schadevergoeding of terugbetaling van de les of lessen. De leerling wordt zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte gesteld. In dit geval wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. Ook kan het zijn dat er een andere instructeur wordt ingezet.

1.6 In het geval van het uitvallen van een les of lessen door verkeersomstandigheden of een ongeval kan de leerling geen aanspraak maken op schadevergoeding of terugbetaling van de les of lessen. De rijschool zal zo spoedig mogelijk de leerling inlichten dat de les niet kan doorgaan. In dit geval wordt een nieuwe afspraak gemaakt.

1.7 Aan de leerling wordt na het behalen van het rijbewijs eventueel teveel betaalde lesuren van de rijopleiding binnen 21 dagen overgemaakt op zijn/haar rekening.

1.8 De rijschool heeft een goede bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Dit voor het geval er iets gebeurt waar de rijschool ten opzichte van de leerling aansprakelijk is.

 

Art.2 Betaalmogelijkheden:

2.1 betalen kan gemakkelijk via Ideal. De link komt op de factuur staan. 

2.2 betalen in termijnen mogelijk in overleg.

 

Art. 3 Voor de wijze van betalingen gelden de volgende voorwaarden:

3.1 Toetsen en examens moeten eerst zijn voldaan voordat deze bij het CBR worden aangevraagd.

3.2 Alle genoemde bedragen zijn onder voorbehoud van typefouten.

3.3 Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

3,4 Facturen worden digitaal verstrekt. Wanneer een papieren factuur gewenst is wordt €5,- aan extra administratiekosten berekend.

3.5 Indien een ander persoon of rechtspersoon voor jou betaald, ben en blijf je zelf verantwoordelijk voor de juiste en tijdige betaling.

3.6 Alle bedragen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan.

3,7 Minimaal 48 uur voor elke les dient die les betaald te zijn.

3.8 Na de proefles is er een indicatie van het aantal lessen wat benodigd is voor het examen. Dit is en blijft een indicatie. Het aantal lessen kan meer of minder worden. Eventuele extra lessen boven het gekozen pakket worden berekend aan de hand van een losse les. De rijinstructeur zal dit vooraf bekendmaken.

3.9 De leerling krijgt de teveel betaalde lessen terugbetaald indien er minder lessen nodig zijn dan het oorspronkelijk gekozen pakket. Dit gebeurt op basis van de gemiddelde lesprijs van het gekozen pakket.

3.10 Facturen dienen binnen de op de factuur vermelde termijn te worden voldaan

3.11 Bij niet tijdige betaling behoud Rijschool Peter van Wijk zich het recht voor de praktijklessen stop te zetten en eventueel geplande examens te annuleren tot het openstaande bedrag is voldaan. De verplichting tot betalen blijft echter bestaan. Eventuele schades voor de leerling als gevolg hiervan, zijn voor eigen risico.

3.12 Mocht het ondanks herinneringen voorkomen dat de leerling niet betaalt, dan kan de rijschool een incassobureau inschakelen. Die extra kosten zijn voor rekening van de leerling zelf.

3.13 Een afgenomen lespakket heeft een geldigheid van 1 jaar met ingang vanaf de eerste factuurdatum. Daarna vervallen de nog openstaande rijlessen en de tussentijdse toets en het praktijkexamen.

3.14 De rijschool mag tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs niet verhogen.

3.15 Wanneer er gestopt wordt met de rijopleiding en er minder dan 15 lessen zijn afgenomen wordt de proefles alsnog in rekening gebracht.

3.16 De leerling is er zelf voor verantwoordelijk dat het theoriecertificaat tijdig en liefst zo spoedig mogelijk gehaald wordt. Dit voorkomt dat er onnodig extra lessen moeten worden bijgekocht. Extra lessen zijn voor rekening van de leerling zelf. De rijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de opleiding door het niet tijdig behalen van het theorie certificaat.  Zonder geldig theorie certificaat kan Rijschool Peter van Wijk geen tussentijdse toets of praktijkexamen aanvragen.

 

Art.4  De Rijlessen:

4.1 Afzeggen van de rijles dient minimaal 24 uur van tevoren aan de rijschool te worden doorgegeven. Dit geldt ook voor een verschuiving.

4.2 Bij ziekte graag voor 8 uur ’s ochtends. Dit kan alleen telefonisch.  De les zal dan niet worden doorberekend aan de leerling.

4.3 Indien er een dringende reden is wordt een te laat afgezegde les van de leerling niet in rekening gebracht. Denk hierbij bijvoorbeeld in het geval van het overlijden van een naast familielid of een spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld ziekte of ziekenhuisopname waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van tevoren niet hebt aangegeven of dit vergeten bent om te melden. Ook niet dringend is een verandering in het schoolrooster. De rijschool bepaalt of de reden dringend is of niet.

4.4 Bij niet komen opdagen op het afgesproken tijdstip van de rijles wordt een volledig lesuur in rekening gebracht. (Door de rijinstructeur wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen). Bij een blokuur van 2 uur worden 2 lesuren in rekening gebracht.

4.5 Met ernstige winterse omstandigheden of zeer dichte mist of andere extreme weersomstandigheden kan de rijschool (instructeur) besluiten dat de les niet doorgaat. In dit geval zal de les niet in rekening gebracht worden. Er zal een nieuwe afspraak gemaakt worden om de les in te halen. Veiligheid immers voor alles. 

4.6 De leerling dient zich te allen tijde te kunnen legitimeren in de lesauto.

 

Art.5 Praktijkexamen en tussentijdse toets:

Daar waar praktijkexamen staat wordt ook tussentijdse toets bedoeld.

5.1 Om de tussentijdse toets of het praktijkexamen te kunnen aanvragen bij het CBR is het nodig dat de leerling de rijschool machtigt. Zonder machtiging kan er geen tussentijdse toets of examen aangevraagd worden. Ook heb je een gezondheidsverklaring nodig die de leerling zelf moet invullen. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Deze dienen rechtstreeks aan het CBR betaald te worden. De hoogte van de kosten vind je op de site van het CBR.

5.2 De eigen verklaring dient naar waarheid te worden ingevuld op eigen risico van leerling en ouderlijk gezag. Mocht het nodig zijn om extra bewijsstukken aan te leveren via een arts dan is het belangrijk om dit zo snel mogelijk te regelen. Anders kan er geen praktijkexamen aangevraagd worden.

5.3 Indien de leerling een lespakket afgenomen heeft en aan het eind van de lessen nog niet toe is aan het praktijkexamen zullen er extra lessen bijkocht moeten worden zodat de leerling wel klaar is voor het praktijkexamen. Ook kan er dan door de rijschool gewacht worden met het aanvragen van de tussentijdse toets of het praktijkexamen. Je moet er immers wel klaar voor zijn. Eventuele extra lessen zijn op basis van het dan geldende losse uurtarief.

5.4 Je praktijkexamen of tussentijdse toets leg je af in de auto waarin je ook altijd je rijles hebt gehad. In geval van overmacht kan het zijn dat je in een vervangende lesauto moet afrijden voor je tussentijdse toets of praktijkexamen.

5.5 De leerling dient zelf te zorgen voor een geldig legitimatiebewijs op de tussentijdse toets of het praktijkexamen.

5.6 Als de leerling niet of te laat op het praktijkexamen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuwe tussentijdse toets of praktijkexamen voor kosten van de leerling zelf. Het rijexamen komt te vervallen.

5.7 Als de tussentijdse toets of het praktijkexamen eenmaal is gereserveerd bij het CBR is restitutie niet mogelijk.

5.8 Mocht de tussentijdse toets of het rijexamen niet doorgaan vanwege de weersomstandigheden zoals bijvoorbeeld sneeuw en ijzel, dan hoeft de leerling geen nieuwe tussentijdse toets of rijexamen te betalen. Eventuele extra rijlessen komen wel voor rekening van de leerling.

5.9 Indien er geen lesauto of vervangende lesauto beschikbaar is voor een tussentijdse toets of een rijexamen waardoor deze niet kan doorgaan komende de kosten voor een nieuwe aanvraag tussentijdse toets of rijexamen voor rekening van de rijschool.

5.10 In het geval het lesvoertuig wordt afgekeurd door de examinator zorgt de rijschool in dit geval ervoor dat er zonder extra kosten een nieuw praktijkexamen of tussentijdse toets wordt aangevraagd.

5.11 Indien de leerling vanwege ziekte niet in staat is om een praktijkexamen af te leggen geldt het volgende. De leerling dient binnen 7 dagen na examendatum aan de rijschool een doktersverklaring te overleggen. In dit geval worden er geen kosten voor het examen in rekening gebracht.

5.12 Indien een familielid tot en met de tweede graad van de leerling of de rijinstructeur is overleden binnen 4 dagen voor het praktijkexamen of het op de dag van het examen wordt begraven dan geldt het volgende. Er worden geen kosten voor het examen in rekening gebracht.

5.13 In het geval van een herexamen is het advies van de rijinstructeur voor het aantal lessen leidend.

 

Art.6 Beëindigen lespakketten en rijopleiding :

6.1 In het geval er een goede medische reden is dat de leerling redelijkerwijze niet meer in staat is om de rijopleiding te volgen en te continueren, kan de rijopleiding beëindigd worden in goed overleg.  Dit kan schriftelijk per email worden ingediend. De leerling dient een doktersverklaring te overleggen. De rijschool zal het tegoed min de betaalde examengelden en administratiekosten (minimum € 50,00) terugbetalen.

6.2 Indien blijkt dat de verstandhouding tussen instructeur en leerling of ouders de kwaliteit van de rijlessen negatief beïnvloeden, is de rijschool gerechtigd om de rijopleiding te beëindigen.

6.3 Indien de leerling vroegtijdig de rijopleiding wenst te beëindigen dan zal er geen terugbetaling plaatsvinden van reeds gedane betalingen.

6.4 De rijschool heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen als blijkt dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de rijschool.

6.5 De rijschool heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen indien er een sterk vermoeden is dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de rijlessen.

6.6 Indien de leerling binnen 4 maanden geen vervolgafspraken heeft gemaakt en de rijschool niet op de hoogte gebracht heeft van het niet kunnen rijlessen, dan is de rijschool gerechtigd de overeenkomst zonder tegenbericht en zonder retourbetaling te beëindigen.

 

Art.7 Aansprakelijkheid:

Mocht de leerling tijdens een rijles of een rijexamen een bekeuring krijgen of schade aan derden veroorzaken dan gelden de volgende afspraken:

7.1 De rijschool kan normaal gesproken de leerling niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade aan derden. Het risico draagt de rijschool zelf. Tenzij de leerling meerdere keren is gewaarschuwd.

7.2 Alcohol, verdovende middelen en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden zijn ten strengste verboden. Als na een aanrijding blijkt dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk gesteld worden. Ook geldt dit voor een bekeuring.

7.3 Medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden zijn verboden. De leerling kan aansprakelijk gesteld kan worden. Lees goed de bijsluiter en kijk op de verpakking.

7.4 Als de leerling zich opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de rijinstructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk gesteld worden.

7.5 Bij een rijontzegging van de rijbevoegdheid van de leerling mag er ook geen lesauto bestuurd worden. Bijvoorbeeld als de leerling dronken op de (brom)fiets gereden heeft en is gedaagd door de rechter. Als de leerling dit niet verteld heeft of naar waarheid verteld heeft, kan de leerling aansprakelijk gesteld worden voor eventuele (financiële) gevolgen zoals schades veroorzaakt aan derden of boetes.

 

Art.8 overig :

8.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

8.2 De rijschool is ten alle tijden gerechtigd om de algemene voorwaarden aan te passen.